MV ZEYNALABDIN TAGIYEV _ Cargo of Wheat _ 31.08-08.09.15 _ Giurgiulesti, Moldavia – Preveza

ZEYNALABDIN TAGIYEV_1

ZEYNALABDIN TAGIYEV_2

ZEYNALABDIN TAGIYEV_3

ZEYNALABDIN TAGIYEV_4

ZEYNALABDIN TAGIYEV_5

ZEYNALABDIN TAGIYEV_7

ZEYNALABDIN TAGIYEV_9

ZEYNALABDIN TAGIYEV_10

ZEYNALABDIN TAGIYEV_11

ZEYNALABDIN TAGIYEV_12

ZEYNALABDIN TAGIYEV_15

ZEYNALABDIN TAGIYEV_16

ZEYNALABDIN TAGIYEV_17

ZEYNALABDIN TAGIYEV_19

ZEYNALABDIN TAGIYEV_20

ZEYNALABDIN TAGIYEV_22

ZEYNALABDIN TAGIYEV_24

ZEYNALABDIN TAGIYEV_25

ZEYNALABDIN TAGIYEV_28

ZEYNALABDIN TAGIYEV_29

ZEYNALABDIN TAGIYEV_30

ZEYNALABDIN TAGIYEV_33

ZEYNALABDIN TAGIYEV_35