MV ZEYNALABDIN TAGIYEV_ 11-18.08.15_ CARGO OF WHEAT _ GIURGIULESTI, MOLDAVIA – PREVEZA

ZEYNALABDIN TAGIYEV_1

ZEYNALABDIN TAGIYEV_2

ZEYNALABDIN TAGIYEV_3

ZEYNALABDIN TAGIYEV_4

ZEYNALABDIN TAGIYEV_9

ZEYNALABDIN TAGIYEV_11

ZEYNALABDIN TAGIYEV_12

ZEYNALABDIN TAGIYEV_13

ZEYNALABDIN TAGIYEV_14

ZEYNALABDIN TAGIYEV_16

ZEYNALABDIN TAGIYEV_19

ZEYNALABDIN TAGIYEV_20

ZEYNALABDIN TAGIYEV_23

ZEYNALABDIN TAGIYEV_25

ZEYNALABDIN TAGIYEV_27

ZEYNALABDIN TAGIYEV_30

ZEYNALABDIN TAGIYEV_31

ZEYNALABDIN TAGIYEV_34

ZEYNALABDIN TAGIYEV_37

ZEYNALABDIN TAGIYEV_39

ZEYNALABDIN TAGIYEV_41

ZEYNALABDIN TAGIYEV_45

ZEYNALABDIN TAGIYEV_48

ZEYNALABDIN TAGIYEV_49

ZEYNALABDIN TAGIYEV_50

ZEYNALABDIN TAGIYEV_52

ZEYNALABDIN TAGIYEV_54