Πολιτική Ποιότητας

Η Διοίκηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεσμεύεται να διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μέσω ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, της ανασκόπησης της ποιότητας και των ανοικτών διαβουλεύσεων με τους πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη .

Οι Στόχοι Ποιότητας εστιάζονται να ανταποκριθεί ή να υπερβεί τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας με προ δραστικό, επαγγελματικό και οικονομoτεχνικά αποδεκτό τρόπο και να διασφαλίσει ότι οι στόχοι καθορίζονται σε σχετικά λειτουργικά επίπεδα για να καλύψουν τις ανάγκες ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Αυτό περιλαμβάνει επίσης όλες τις ισχύουσες νομοθετικές και άλλες κανονιστικές απαιτήσεις.
Για την επίτευξη των στόχων , η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα:

• Δημιουργήσει και διατηρήσει ένα Συστήμα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001: 2015.
• Καθορίσει στόχους για να μετρήσει τις επιδόσεις και να προσδιορίσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες βελτίωσης.
• Παρέχει επαρκείς πόρους για να επανεξετάζει και βελτιώνει συνεχώς τις επιχειρηματικές μας διαδικασίες.
• Να ενθαρρύνει όλους τους ανθρώπους να ενσωματώσουν τη διαχείριση της ποιότητας στον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και να προωθήσει την εφαρμογή του ως μέθοδο συνεχούς βελτίωσης εντός του πεδίου αρμοδιότητάς τους.
• Ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευαισθησία στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες.
• Να αναζητούμε ενεργά τα σχόλια από τους πελάτες μας και να υλοποιούμε τις ευκαιρίες βελτίωσης που προσδιορίζονται.
• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα κάνει γνωστή με όλους τους τρόπους την πολιτική σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Η Πολιτική θα ανασκοπείται σε ετήσια βάση από την Διοίκηση και αν απαιτείται θα συμπληρώνεται και επικαιροποιείται.

ΠΡΕΒΕΖΑ 1-12-2018

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ